۱۳۹۴ شهریور ۱۲, پنجشنبه

سروده علی معلم دامغانی برای آقای آواز ايران

بانی فیلم: به دنبال بستری شدن استاد محمد رضا شجریان به علت بیماری در بیمارستان کسری تهران، علی معلم دامغانی از شعرای معاصر و رئیس فرهنگستان هنر شعری را برای استاد آواز ایران سروده است که آن را می خوانید.
دعای راوی ردیف
هزار امت شریف
چشم ما از شفات روشن باد
خوب را زخم چشم بد مرساد
اوج عشاق را همایون خواند
رونق راوی نوا ماناد
ذکر موسیجه است و موسیقار
زند وافان فزون شوند از یاد
دوستدار تو و صدای تواند
پارت تا پارس سیستان تا ماد
دوستدار صلاح ایشان باش
سرو باغی و هست سرو آزاد
تا هنر بوده بود زینان بود
تا هنر هست ملک اینان باد
نغمه و شعر و نقش ایرانی
بنمیرد که خود از ایران زاد
تلخ اگر کاسنی اگر شیرین
سبز باغ است باغ تان آباد
دوستان بوستان ایامند
دل گل های بوستانی شاد
تا گلستان شود به تو آتش
در نباید به روی غیر گشاد
تا شب ما به ربنا روشن
به تو آسیب چشم بد مرساد

۱ نظر:

Unknown گفت...

این همان علی معلم است که برای صله هم شرفیاب میشوند؟ایشان سرو آزاد را هم میشناست=ند؟میدانند فرق است بین سرو آزاد وآزادی سرو؟میدانند که مشکاتیان را باید سکوت کرد زیرا پروازش هزاران گونه میتوان معنی کرد؟میدانند که مشکاتیان نقشی بسیار سنگین وعظیم حتی در شناسایی صدای شجریان به مردم داشت؟تنها قیاس در صد شناخته شدن استاد شجریان با گلهایش وبعد از کار با مشکاتیان وترانه خوانی ها همه چیز را میگوید میدانند که آن سرو آزاد خیلی ها را آزاد کرد وخود بار سفر را بست وما دوستدارانش را در غمی گذاشت تا ده ها خوب دیگر که جوانمرگ رفتند وهنر ایران از هنرشان بی نصیب ماند را در کنارش داشته باشد گاه تحمل هدیه از چابلوسان برای آدم هتای معمولی نیز سخت است همشهری ات نباشد برادرت باشد نمیدانم استاد گرانقدر آواز ایران زمین چگونه این هدیه را باز خواهند کرد با آرزوی عمری بس طولانی برای شان.استاد چون دیگران هنر شان را نمیفروشند وبرای مردم میخوانند کاری که تقریبا اکثریت هنرمندان سنتی میکنند وکیسه های زر را به هیچ میخرند وچون قوامی خوانساری درد بر دل میروند